Internationella och regionala jämförelser

IHE har genomfört flera studier av såväl internationella som regionala jämförelser, framförallt i termer av tillgång till vård.

Bland annat har IHE i ett flertal publicerade rapporter utvärderat cancervården i olika europeiska länder. Rapporterna tecknar en bild av patienters tillgång till cancerläkemedel, cancers epidemiologiska och ekonomiska börda, inträdesbarriärer till marknaden samt de senaste decenniernas utveckling.

Genom att samla in och analysera en stor mängd data och diskutera hur satsningar på cancervården kan balanseras, syftar rapportserien till att ligga till grund för diskussioner bland berörda parter på både nationell och europeisk nivå.

IHE har därtill genomfört studier som jämfört screeningprogram, behandlingsriktlinjer och ersättningssystem mellan såväl länder som regioner. IHE:s färdigheter i jämförande studier har medfört att IHE ofta är representerade i round table diskussioner kring vårdförbättringar och läkemedelsstrategier.