SHEA

Posterpresentationer på SHEA 2023

SHEA arrangerar tillsammans med Karolinska Institutet och TLV med stöd av IHE, StoCHE, Quantify Research och Macanda den 11:e nationella hälsoekonomiska konferensen i Stockholm. Temat är hälsoekonomi som vetenskap respektive beslutsstöd och flera av IHE:s medarbetare kommer att vara där och presentera olika studier. IHE PÅ SHEA 2023

Icke-motoriska symtom och dess påverkan på kostnader vid Parkinsons sjukdom PDF
Presentatör: Jenny Norlin
Postern presenterar resultat från en studie om hur icke-motoriska symptom (t.ex fall, vanföreställningar och viktnedgång) i Parkinsons sjukdom påverkar sjukdomskostnader. Studien utgick från en skånsk kohort av patienter med idiopatisk Parkinsons och skattar kostnader från ett samhällsperspektiv.

Budget Impact Modelling: A Systematic Literature Review for Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) and Adherence to Best Practice Guidelines PDF
Presentatör: Michael Willis
Postern presenterar resultat från en litteraturgenomgång och utvärdering av publicerade ”budget impact models (BIMs)” för icke småcellig lungcancer. BIMs är viktiga underlag för beslutsfattning och bör korrekt kunna uppskatta hur införandet av en ny teknologi kan påverka en budget. Litteraturgenomgången har gjort inom ramen för IHEs samarbete med I3Lung, ett EU-finansierat projekt som främjar implementeringen av AI-baserad vård för lungcancerpatienter.

Treatment preferences for acute allergic reactions – a discrete choice experiment in Sweden PDF
Presentatör: Sofia Löfvendahl
Resultaten på postern kommer från en studie som undersöker betalningsviljan för en munfilm med kortison bland svenska personer med akuta allergiska reaktioner. Kortison är en vanlig behandling vid akuta allergiska reaktioner och munfilmen erbjuder ett alternativ till kortisontabletter som kan vara svåra att administrera i ett akut tillstånd.

Long term outcomes of insulin pump therapy using model-based analyses and new Swedish risk equations PDF
Presentatör: Sofie Persson
Postern presenterar en modellbaserad studie om kostnader och hälsoeffekter vid behandling med insulinpump jämfört med dagliga injektioner för typ 1 diabetes. Studien, som använde IHEs kohortmodell för typ 1 diabetes och utgick från svenska förhållanden, undersökte hur kostnadseffektiviteten varierar beroende på glukoskontroll vid baslinjen samt årlig behandlingskostnad med insulinpump.

Livstidskostnaden av fetma och övervikt bland barn och ungdomar i Sverige PDF
Presentatör: Kristoffer Nilsson
I denna poster presenteras resultat från en studie om barnfetma som IHE har genomfört i på uppdrag av Innovation Skåne och Avdelningen för pediatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen. Resultaten visar uppskattade livstidskostnader för barn och tonåringar med övervikt respektive fetma.

Konferens: SHEA 2023
Datum: 25-26 april
Plats: BioClinicum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Läs mer om programmet och sessionerna


Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA -Svensk förening för hälsoekonomi, har till uppgift att främja: utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin och som teoretisk och tillämpad vetenskap, användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället, spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat, utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi, internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området. IHE:s Katarina Steen Carlsson är en av styrelseledamöterna i SHEA.

Läs mer