AI för att upptäcka sepsis kan generera både minskade kostnader och antal dödsfall

Många bedömare menar att hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas högst radikalt med stöd av Artificiell Intelligens (AI). Inom hälso- och sjukvård är dock AI ännu i ett tidigt utvecklingsstadium, det pågår mycket forskning men det finns ett begränsat antal applikationer i ordinarie drift. Den hälsoekonomiska forskningen inom området AI är därav av naturliga orsaker begränsad.

Oskar Ericson och Jonas Hjelmgren, båda vid IHE, har i samarbete med Inger Persson vid Uppsala universitet och AlgoDx AB genomfört en hälsoekonomisk modellstudie som analyserar de ekonomiska konsekvenserna av maskininlärning vid detektering av sepsis vid inläggning på IVA. Modellering med grundantagandet att maskininlärning kan upptäcka sepsis tre timmar tidigare än standardmetodik (Sepsis-3 kriterierna) skulle innebära en kostnadsbesparing per IVA patient motsvarande 760 kronor och 356 färre dödsfall inom intensivvården till följd av sepsis varje år i Sverige.

Läs mer och ladda ner artikeln