IHE deltar på den nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA) i Göteborg 6-7 april

Nästa vecka arrangerar Svensk Förening för Hälsoekonomi (SHEA) tillsammans med Göteborgs universitet, Gothia Forum/Västra Götalandsregionen, AstraZeneca och PharmaLex den tionde nationella hälsoekonomiska konferensen i Göteborg. Flera av IHE:s medarbetare kommer att vara där och presentera olika studier.

Ulf Persson håller i en temasession om Covid-19 som kommer belysa olika metoder och  presentera skattningar för att värdera hälsoförluster till följd av överdödlighet i samband med pandemin. Vidare kommer Kristoffer Nilsson presentera resultat från en registerstudie som undersökt kostnader och sjukfrånvaro i samband med typ-2 diabetes med kardiovaskulär sjukdom. Ulf Persson kommer även hålla en presentation kring utmaningarna med värdebaserad prissättning och Sara Olofsson presenterar en poster med förslag på hur man kan skatta QALY för äldreomsorg.

Covid-19 pandemin, värdet av hälsoförluster för överdödlighet, icke-medicinska åtgärder och samband mellan dödlighet och åtgärder
Temasession Ulf Persson
Sessionen syftar till att lyfta fram och belysa olika metoder och presentera skattningar för att värdera hälsoförluster till följd av överdödlighet i samband med Covid-19 pandemin och regleringar för att minska smittspridningen. Sambandet mellan överdödlighet och regleringar (lock-down) kommer också att belysas med hjälp av internationell statistik.

Typ-2 diabetes med kardiovaskulär sjukdom: kostnader och sjukfrånvaro
Presentation Kristoffer Nilsson
Presentationen lyfter resultat från en retrospektiv registerstudie som undersökte sjukhusvård, sjukfrånvaro samt dödlighet bland personer med typ 2 diabetes med och utan kardiovaskulär sjukdom jämfört med kontroller utan typ 2 diabetes i Sverige. Den retrospektiva registerstudien kommer användas som underlag i en kommande modellbaserad analys av värdet av en bred implementering av SGLT-2 hämmaren empagliflozin vid typ 2 diabetes med kardiovaskulär sjukdom i Sverige.

Utmaningar för värdebaserad prissättning – Olika tröskelvärden och nya värdeattribut
Presentation Ulf Persson
Presentationen syftar till att presentera och diskutera olika utgångspunkter för att bestämma tröskelvärdet (det vill säga vad som är en acceptabel kostnad för en QALY) samt förslag på nya värdeattribut för hälso-och sjukvårdsåtgärder som presenterats i den så kallade ”ISPOR value flower”.

Ett QALY för äldreomsorg?
Poster Sara Olofsson
Postern redovisar förslag på flera nya preferensbaserade mått för att kunna skatta QALY i äldreomsorgen som tagits fram i Storbritannien och Nederländerna.


SHEA-konferensen 2022
Datum: Den 6-7 april, 2022
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 20, Göteborg
Läs mer och ladda ner program och abstraktbok