Inför IHE Forum: Intervju med Disa Hammar

Disa Hammar Fotograf: Anna Molander

Att finansiera prevention – hur kan utfallsbaserade finansieringsmodeller fungera?

Inför IHE Forum den 21-22 april med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Läs vår intervju med Disa Hammar, skuldförvaltare, Region Stockholm Treasury

1) Vad innebär utfallsbaserade finansieringsmodeller inom preventionsområdet?
Majoriteten av vårdens resurser globalt går till att vårda de som redan är sjuka medan endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade. Ökat fokus på förebyggande insatser kan över tid väsentligt minska Region Stockholms och andra vårdaktörers vårdkostnader och därmed frigöra stora resurser som kan användas för andra vårdändamål.

Kostnadsbesparingarna från preventivt arbete kommer dock alltid med en fördröjning vilket gör dem svåra att motivera ekonomiskt när resurserna är knappa. För att möjliggöra förebyggande insatser i stor skala vilket på lång sikt både sparar kostnader samt minskar mänskligt lidande behövs nya innovativa finansiella lösningar.

Utfallsbaserade finansieringsmodeller inom preventionsområdet innebär att en eller flera externa finansiärer delar risken med en offentlig aktör i och med att finansiärerna får betalt utifrån hur framgångsrik en preventiv insats blir. I vårt fall med Hälsoobligationen får Skandia, i egenskap av finansiär, ränta på sin investering på 30 mkr utefter resultatet av en 5-årig diabetes typ-2 prevention för 925 pre-diabetiker i Stockholms län. Denna unika finansiella modell har tagits fram tillsammans med SEB.

2) Vilka utmaningar kan de bidra till att lösa?
Utfallsbaserade finansieringsmodeller lämpar sig väl för att finansiera förebyggande insatser där man aldrig kan vara 100% säker på resultatet och där kostnadsbesparingarna kommer med en fördröjning på i det flesta fall ett flertal år. Dessa finansieringsmodeller lämpar sig väl för att finansiera de stora folkhälsosjukdomarna såsom i vårt fall diabetes typ-2. Men vi bedömer att de på sikt även kan bidra till att förbättra inom andra områden i offentlig sektor exempelvis inom psykisk ohälsa, arbetslöshet samt sjukfrånvaro för att nämna några.

Här kan du se hela programmet och anmäla dig
Sista anmälningsdag är den 25 mars  

I år äger IHE Forum rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens år 2022.

IHE Forum 21-22 april 2022