Ny IHE-rapport om kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom

IHE har på uppdrag av Hjärt-Lungfonden beräknat andelen av hjärt-kärlsjukdom i Sverige för åldrarna 25–84 år där levnadsvanor är en bidragande orsak, samt skattat hur stor andel av kostnaderna för hjärt-kärlsjukdomar som kan tillskrivas levnadsvanor. Ohälsosamma matvanor är den kategori av levnadsvanor som enligt beräkningarna har störst inverkan.

Läs mer och ladda ner rapporten