IHE medverkar i utvärdering av Norges system ”Nye metoder” i specialistsjukvården

IHE ska i samarbete med det norska analysföretaget Proba utvärdera Norges system ”Nye metoder” på uppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Utöver Proba och IHE medverkar ett antal externa forskare, bl.a. Ivar Sønbø Kristiansen professor emeritus vid Universitetet i Oslo.

Nye metoder infördes 2013 och är ett beslutssystem för HTA i den norska specialistsjukvården. Nye metoder har som syfte att främja likvärdig tillgång till trygga och effektiva behandlingsmetoder, snabbare införande av nya, effektiva metoder samt utfasning av gamla metoder.

Uppdraget ska besvara två huvudfrågor:
1. Är dagens organisation av systemet och dess processer utformade på lämpligt sätt för att uppnå de fastställda målen?
2. Är systemet rustat för att möta framtidens medicinteknologiska utveckling, inklusive utvecklingen av individanpassad medicin?

Slutrapporten ska levereras i oktober 2021.

Projektledare från IHE är Jenny Norlin och Katarina Gralén. Ulf Persson och Katarina Steen Carlsson deltar som seniora rådgivare.

Länkar
Pressmeddelande från Helse- og Omsorgsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-nye-metoder/id2769968/

Artikel i Dagens medisin
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/10/09/proba-skal-evaluere-nye-metoder/

Pressmeddelande från Proba
https://proba.no/2020/10/12/nytt-prosjekt-evaluering-av-system-for-nye-metoder-i-spesialisthelsetjenesten/