Inför IHE Forum 2019: Intervju med Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Olivia Wigzell Foto: Socialstyrelsen

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Här kan du läsa intervjun med Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen.

Hur kommer Socialstyrelsens verksamhet att se ut om 10 år givet framtidens utmaningar med nya innovativa behandlingar och läkemedel?

Prevention och hälsofrämjande kommer fortsätta att vara av högsta prioritet för att förhindra och skjuta upp ohälsa samt behandla sjukdomar. För Socialstyrelsen kan det handla om att utveckla kunskapsstöd och ge stöd för implementering. Kombinationen av stora register och AI-teknologier är ett område där Socialstyrelsen kan bidra till ökad kunskap om behandlingseffekter. Även myndighetens arbete med struktureringen av patientjournalers data kan bidra till ökad interoperabilitet och vara en förutsättning för AI som beslutsstöd. På läkemedelsområdet utvecklas avancerade terapier med möjligheter att bota sjukdomar inom flera terapiområden än idag. Införandet av dessa avancerade terapier lär samtidigt vara en utmaning för hälso- och sjukvården eftersom de beräknas medföra stora initiala kostnader, medan positiva effekter ur samhällsekonomiskt och hälsoekonomiskt perspektiv kan visa sig på längre sikt. Patienternas kunskap kommer att öka framöver och det är viktigt att stödja likvärdiga möjligheter för alla patienter att ta del av information och medverka i sin egen vård och behandling. Socialstyrelsen ska följa detta patientperspektiv och stödja denna utveckling.

Hör mer från Olivia Wigzell i slutdebatten på IHE Forum i Lund, 5-6 september. Välkomna!

Du har väl inte glömt att anmäla dig? Gör det redan i dag!

Läs mer, program och anmälan