Inför IHE Forum – Intervju med Anders Blanck, LIF

Anders Blanck Foto Gunilla Lundström

Inför IHE Forum 2018 kommer vi att intervjua några av de medverkande i programmet för att ge oss korta inblickar i hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel för bot utifrån olika perspektiv.

Här kan du läsa intervjun med Anders Blanck,vd, LIF.

1. Vilken utmaning ser du som störst för hälso- och sjukvårdssektorn när det gäller nya avancerade behandlingar som leder till bot eller nästintill bot?
Helt nya behandlingsprinciper, som genterapi och cellterapi, kan om de medicinska förhoppningarna håller hela vägen ge medicinska genombrott av en magnitud som vi kanske aldrig sett tidigare. Samtidigt som det kan rädda liv på många människor för det med sig utmaningar för hela samhället. Hur ska man exempelvis ekonomiskt värdera en eventuell framtida engångsbehandling som kan innebära att en ung person med typ 1-diabetes blir helt botad? Kostnaden ska då vägas mot att patienten slipper livslång daglig behandling med insulin, och slipper allvarliga följdsjukdomar och komplikationer senare i livet? Idag har vi helt enkelt inte de prissättnings-, betalnings- och finansieringsmodeller som vi behöver för detta.

2. Vilken är den viktigaste förutsättningen som måste finnas/skapas för att kunna hantera detta?
Vi behöver en bred samhällsdiskussion om hur samhället kan bli redo för de här forskningsgenombrotten och hur vi ska finansiera den här typen av helt nya behandlingar. Just nu pågår en stor statlig utredning om framtidens läkemedelssystem. För oss inom läkemedelsbranschen är det uppenbart att den statliga nivån i framtiden måste ha ett tydligt ansvar för såväl kostnader som finansiering av nya avancerade läkemedel. Utan ett nationellt, långsiktigt och samhällsekonomiskt perspektiv kommer svenska patienter inte att kunna dra nytta av de stora medicinska framsteg som vi står inför. Vi behöver också mycket tydligare än idag koppla ihop vår strävan  om att vara ledande inom Life Science med hälso- och sjukvårdens utveckling. Idag hanteras dessa perspektiv mer eller mindre helt separat från varandra.

Hör mer från Anders Blanck på IHE Forum i Lund, 6-7 september. Välkomna!

Läs mer, program och anmälan