Inför IHE Forum 2018 – Intervju med Gerd Lärfars

Gerd Lärfars ©Anna Molander

Inför IHE Forum 2018 kommer vi att intervjua några av de medverkande i programmet för att ge oss korta inblickar i hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel för bot utifrån olika perspektiv.

Här kan du läsa intervjun med Gerd Lärfars, docent och ordförande i NT-rådet,

1. Vad ser NT-rådet som den största utmaningen med de nya, avancerade terapiläkemedlen som kan innebära bot?
Många nya och ibland mycket avancerade läkemedelsbehandlingar är hoppingivande för patienter med svår sjukdom. Men de är dyra och innebär att prioriteringsfrågor blir allt viktigare ─ både mellan patientgrupper och inom en sjukdomsgrupp. Osäkerheten om ett läkemedels effekt på kort och lång sikt innebär att värdering av dess nytta, risker och hälsoekonomi blir svår. NT-rådet vill uppnå en så rättvis och jämlik läkemedelsanvändning som möjligt. Det är därför nödvändigt med ett nationellt samarbete med gemensamma rekommendationer av nya terapier som är mycket dyra och som kanske kräver resurser från flera delar av sjukvården.

2. Vilka åtgärder behöver tas för att möta dessa utmaningar?
Våra rekommendationer ska vara grundade på vetenskap så åtgärder som ökar kunskapen om ett läkemedel är otroligt viktiga. Det innebär större krav på läkemedelsföretagen att bidra med bra underlag och nödvändiga kliniska studier redan i samband med marknadsgodkännande men även efter klinisk introduktion. Landstingen behöver ha system för kontinuerlig kunskapsinhämtning via journaldata och kvalitetsregister. Men sjukvårdens datainhämtning bygger på klinisk användning av läkemedlet och kommer efter introduktionen. Av den anledningen måste företagen sätta priser på läkemedlen som är rimliga utifrån visad effekt. Prissättningen kanske också kan vara mer flexibel vartefter kunskapen inhämtas.

Hör mer från Gerd Lärfars om vad NT-rådet ser som utmaningar med de nya avancerade terapiläkemedlen och vilka åtgärder som behövs för att möta dessa på IHE Forum i Lund, 6-7 september. Välkomna!

Läs mer, program och anmälan