Inför IHE Forum 2017: Intervju med Maria Palmetun Ekbäck

Q&A IHE Forum: Läkemedelskommittér

Maria Palmetun Ekbäck ©Region Örebro län

Inför IHE Forum 2017 har IHE varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall vi ska mäta, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde.

Här kan du läsa intervjun med Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén i Region Örebro län.

IHE: Hur skulle du beskriva arbetet i Läkemedelskommittén?
Maria Palmetun Ekbäck: Det är ett brett uppdrag som rör hela läkemedelsområdet. Enligt lagen om Läkemedelskommittéer ska Läkemedelskommittén verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sett ur ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Läkemedelskommittén arbetar utifrån bästa tillgängliga evidens och försöker lokalanpassa nationella kunskapsstöd, guidelines och riktlinjer. Vi arbetar med muntlig och skriftlig information och dialogen med förskrivare utgör basen i arbetet. Vi jobbar även med uppföljning av läkemedelsförskrivning och återkoppling av densamma. Då kan vi också arbeta riktat för att uppmuntra till följsamhet till rekommendationer eller lyfta fram ett specifikt område att följa utvecklingen i.

Läkemedelshanteringsfrågor hamnar också på vårt bord, liksom upphandling av läkemedel och läkemedelsförsörjningstjänster. Rekommendationer av läkemedel som förskrivs av många till många (basläkemedel) arbetar vi också med. Sedan ett par år har även området ”ordnat införande” hamnat på Läkemedelskommitténs bord.

IHE: Vilka är era största utmaningar gällande finansiering av läkemedel, t.ex. hur kan man hantera högre pris för innovativa läkemedel?
Maria Palmetun Ekbäck: Det är inte bara finansieringen som utgör en utmaning, utan också att rent medicinskt hantera alla nya läkemedel. Det gäller ju att kunna göra en rimlig värdering ur flera aspekter – såväl medicinska, som säkerhets och hälsoekonomiska. Det finns också en stark påtryckning från flera håll att nya läkemedel ska introduceras snabbare innan de är helt utvärderade. Detta gör ju att en hel del av både patientsäkerhetsrisker och finansiella risker flyttas över till patienterna och landstingen/regionerna. Så om innovativa läkemedel ska nå patienterna tidigare så måste alla berörda vara införstådda med att det förutom ökade möjligheter också innebär ökade risker. Det har även tidigare varit så att nya läkemedel har ansetts bättre och säkrare än äldre läkemedel, men att det sedan har uppenbarat sig att dessa läkemedel också är behäftade med biverkningar som inte förutsetts.

Finansiellt så innebär ökade kostnader för nya innovativa läkemedel en jätteutmaning! En potentiell gökunge i boet. Vi kommer att ha ett läge där allt färre ska försörja allt fler i och med att vi idag lever allt längre. Vi kan också klara flera sjukdomar som vi inte kunde hantera förr. Detta gör att flera sjukdomar har blivit kroniska sjukdomar.

Det har nämnts olika sätt att hantera högre pris för innovativa läkemedel, men framtiden får utvisa vilka som kommer bli aktuella.

Hör mer från Maria Palmetun Ekbäck på IHE Forum i Lund, 7-8 september. Välkomna!

Läs mer, program och anmälan