Inför IHE Forum 2017: Intervju med Toivo Heinsoo

Q&A IHE Forum: Läkemedelsutredningen

Toivo Heinsoo ©Fotograf Melker Dahlstrand

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall vi ska mäta, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde.

Här kan du läsa intervjun med Toivo Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.

IHE: Kan du kort beskriva utredningens uppdrag och dess orsak?
Toivo Heinsoo: Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel anses komplext och svåröverskådligt. På sikt kan det komma att skada tillit, acceptans och genomslagskraft. Utredningen ska presentera en översyn med sikte på ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel med beaktande av hälso- och sjukvårdens etiska plattform. Utredningens ramar anges av mål om jämlik och patientcentrerad vård, förutsägbara processer för aktörer, samt goda förutsättningar för forskning och innovation. Utredningen ska titta på finansiering samt ansvarsförhållanden mellan stat och huvudmän, liksom analysera subvention och prissättning av läkemedel och förbrukningsartiklar.

IHE: Vilka anser du vara de största utmaningarna kring finansiering och prissättning av läkemedel idag?
Toivo Heinsoo: En stor utmaning är att ge underlag till beslut om ett system som är förutsägbart och som bidrar till en modern och effektiv hälso- och sjukvård. Den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet och de nya strukturer som skapas i samband med hälso- och sjukvårdens utveckling, inte minst genom digitaliseringen, ställer oss inför nya utmaningar. Jag tror också att det är viktigt att svensk hälso- och sjukvård bibehåller ambitionen om att vara i framkant inom områden som bidrar till god hälsa. Då kan vi fortsätta att vara en intressant marknad för life science-industrin trots vår numerära begränsning i befolkning. Det ligger naturligtvis också en särskild utmaning i att agera som en samlad nation trots vårt utpräglade decentraliserade system med självständiga kommuner och landsting.

IHE: Vad har ni mött för reaktioner vid kontakt med externa parter (regioner, industrin, myndigheter, patientorganisationer etc)?
Toivo Heinsoo: Vi har mött stort intresse och vilja att bidra med kunskap och erfarenheter. Alla representanter för de olika perspektiv som finns har verkligen givit intryck av att vilja bidra med kreativa och konstruktiva inspel till ett framtida förutsägbart och hållbart system. Jag hoppas att intresset håller i sig. Vi vill arbeta med stor öppenhet och fortsatta dialoger.

Hör mer från Toivo Heinsoo om hans utredning på IHE Forum i Lund, 7-8 september. Välkomna!

Du har väl inte glömt att anmäla dig? Gör det idag!

Läs mer, program och anmälan