Inför IHE Forum 2017: Intervju med Mef Nilbert

Q&A IHE Forum: Forskande läkare

Mef Nilbert ©RCC Syd

Inför IHE Forum 2017 har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall som ska mätas, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde.

Här kan du läsa intervjun med Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet.

IHE: Vilka är de viktigaste utfallsmåtten inom ditt specialistområde onkologi?
Mef Nilbert: Det är ett område för debatt. Traditionellt utvärderas läkemedel i behandling av svårt sjuka patienter. Då är overall survival en relevant endpoint, men överlevnadsvinsten måste vara reell – inte enbart statistiskt signifikant. Samtidigt finns det läkemedel som registreras efter att ha visat förlängd tid till progress, särskilt vid diagnoser med stora behov. Nya former av studiedesign påverkar endpoints som också kan vara incidens, tid till progress, respons, recidiv eller recidiv-fri eller progressions-fri överlevnad.

Under året har det kommit data som visar att patientrapporterade mått ger viktig information om behandlingsnytta – det är en enkel åtgärd som vi behöver implementera så snart som möjligt. Inom cancer utvecklas flera nya läkemedel mot undergrupper av tumörer. Det är ett viktigt steg mot precisionsmedicin, men gör behandlingarna mer komplexa och utvecklingen ställer krav på snabb och säker identifiering, validering och implementering av behandlingsprediktiva markörer.

IHE: Hur ser du på insamling och utbyte av hälsodata/utfallsmått givet att berörda aktörer (sjukvård, forskare och industri) har olika behov och incitament?
Mef Nilbert:  Det här är ett område där vi måste bli långt bättre. Vi måste lyfta tillgången till integrerade data som en konkurrensfördel som vi skall utnyttja och som ett ansvar efter introduktion. Integrerade data är nödvändiga för att följa upp läkemedlens risk-nytta, effekt, kostnadseffektivitet och säkerhet liksom att följa och utvärdera prognoser, följsamhet och jämlik behandlingstillgång. Uppföljningsfrågans relevans ökar i takt med att behandlingar registreras baserat på färre och mindre studier. Det kommer alltså ut läkemedel i klinisk praxis som vi faktiskt har begränsad kunskap om, och erfarenhet av, och många frågor återstår efter registrering. Inom cancerområdet lanserar vi i höst uppföljning av ett 20-tal biologiska terapier i nationell samverkan.

Hör mer från Mef Nilbert på IHE Forum i Lund, 7-8 september. Välkomna!

Du har väl inte glömt att anmäla dig? Gör det idag!

Läs mer, program och anmälan