Inför IHE Forum 2017 – Intervju med Douglas Lundin och Ulf Persson

Q&A IHE Forum: Betalningsmodeller

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall som ska mätas, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde. Här kan du läsa intervjun med Douglas Lundin, chefsekonom på TLV och IHE:s VD Ulf Persson.

Douglas Lundin ©TLV

IHE: Hur ser TLV på möjligheterna och utmaningarna med nationella förhandlingar/trepartsöverläggningar?
Douglas Lundin: Arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen genom på trepartsöverläggningar har bland annat skapat förutsättningar för TLV tillsammans med landstingen tidigt ska kunna inkludera nya innovativa läkemedel i läkemedelsförmånerna. Det har lett till att patienter snabbt har kunna få tillgång till nya effektiva läkemedel. För landstingen har det också inneburit goda förutsättningar att bedriva jämlik vård.

IHE: Vilka är de största utmaningarna kring finansiering av rare diseases och end of life-behandlingar?
Douglas Lundin: Utmaningen gäller ett fåtal mycket dyra läkemedel riktade mot små patientgrupper. Även om behandlingseffekten ibland är mycket bra, gör det höga priset att kostnaden per vunnen hälsoeffekt är mycket hög.

IHE: Vad är de viktigaste förutsättningarna för att kunna enas om finansiering och betalningsmodeller? Hur kan utfallsmått bidra till att underlätta utformningen av dessa?
Douglas Lundin: Ska man tillämpa betalningsmodeller där ersättningen till företaget beror av utfallet, så får de inte vara för komplicerat. Det måste vara lätt att observera vad utfallet blir så att de olika parterna inte behöver ägna tid åt att diskutera detta. Det får inte bli för mycket administration.   Också viktigt att utveckla datakällor och/eller tillgång till dessa, så att register (nya eller existerande) snabbt kan fånga relevanta utfallsmått, som omfattar stor andel av patienterna. I första skedet i öppenvård men framöver även i slutenvård.

Ulf Persson ©IHE

IHE:s VD Ulf Persson säger så här om behovet av betalningsmodeller:
”Vi ser nu början på en ny utveckling mot botande läkemedelsterapier. Läkemedel mot hepatit C har vi redan och mycket effektiva genterapier som kan leda till bot/avsaknad av symptom är på väg. Det är, och kommer att bli, en stor utmaning att prissätta botande läkemedel och genterapier inom t.ex. hemofili, cystisk fibros och hepatit C.

Vi kommer att se nya behandlingar som ges under kort tid men som ger mycket långsiktiga behandlingseffekter, både i termer av minskade kostnader och bättre hälsoeffekter. Båda typerna av effekter kommer att kännetecknas av betydande osäkerhet om den bestående effekten. I många fall rör det sig också om små patientpopulationer och särläkemedel. Detta kommer att kräva betalningsmodeller som bygger på utfallsmått och riskdelning.

Det handlar om att värdera nya behandlingar och att betala för innovation. Därför är det viktigt hur vi formulerar morgondagens betalningsmodeller.”

Hör mer från både Douglas Lundin och Ulf Persson kring betalningsmodeller på IHE Forum i Lund, 7-8 september. Välkomna!

Läs mer, program och anmälan