IHE Forum 2017 – Tema & Program

Den 7-8 september hålls IHE Forum 2017 med temat Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa.  

Vi behöver utvärdera och följa upp läkemedel även efter de introducerats i vården då allt fler läkemedel introduceras i tidigare stadier genom stegvist införande eller tidsbestämda subventionsbeslut.

Hur utvärderar vi effekten av dessa behandlingar i klinisk praxis – vilka mått på hälsoeffekt ska vi använda? Hur tar vi bäst tillvara på den uppföljning vi gör? Vem tar ansvar för att vi mäter rätt hälsoutfall och behövs olika hälsomått för olika användningsområden, till exempel för att utvärdera effekten av en läkemedelsbehandling kontra att utgöra underlag för betalningsmodeller?

Få veta mer om vilka aktörer som efterfrågar vilka utfallsmått, hur data om hälsoeffekter kan samlas in och hur de kan användas i praktiken på IHE Forum 2017.

I programmet återfinns bland andra:
Toivi Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Sofia Ernestam, Verksamhetschef, Stockholms läns sjukvårdsområde och f.d. registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet
Sofia Wallström, generaldirektör, TLV
Mikael Svensson, förhandlingskoordinator för landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL